تبلیغات
..:: گروه کشاورزی ::..                - بافت پارانشیم

بافت پارانشیم

این بافت حاصل از تقسیم سلولهای مریستمی است كه تمایز نیافته‌اند . یك بافت ساده ظاهراً پركننده اندامهای گیاهی كه عملاً اینگونه نیست . دارای كلروپلاست فراوان و دیواره سلولی نازك و سلولزی می‌باشد . بافت پارانشیم از لحاظ ساختار دیواره سلولی دو نوع می‌باشد ؛ پارانشیم سلولزی و پارانشیم چوبی كه پارانشیم سلولزی دارای دیواره سلولزی بوده و پارانشیم چوبی دارای مواد لیگنینی و چوبی میباشد .

انواع بافت پارانشیم از لحاظ شكل :

 

 

1-    پارانشیم مدور یا حفره‌ای

 2- پارانشیم چندضلعی

 3-     پارانشیم نرده‌ای

٭

4-  پارانشیم شعاعی ( حاصل از فعالیت مریستمهای ثانویه )

 

انواع پارانشیم از لحاظ عملكرد :

 

 

 

 

٭

1-     پارانشیم همانندساز یا كلرانشیم

 كه عمده فعالیت فتوسنتزی و تولید انرژی و پیكرسازی را بعهده دارد .

 

2-     پارانشیم ذخیره‌ای

 كه معمولاً مواد نشاسته‌ای در پلاست و ازها و پروتوئیدها در

 واكوئل و مواد چربی در سیتوپلاسم سلولی ذخیره می‌گردند .

 3-     پارانشیم آبدار

 كه دارای واكوئل بسیار رشد یافته و سرشار از آب می‌باشد.

 در ساقه و برگهای گیاهان گوشتی دیده می‌شود.

 4-     پارانشیم هوادار

 در گیاهان آبزی كه بافت حفره‌داری است كه از هوا پر شده است .