تبلیغات
..:: گروه کشاورزی ::..                - بافت اپیدرم

بافت اپیدرم

بافت پوششی گیاه است كه معمولاً یك لایه بوده و فاقد مئا ، حفره و كلروفیل میباشد . پروتوپلاست سلولهای اپیدرمی ، ماده چربی ( كوتین ) تولید میكند . كوتین مشابه با سوبرین بوده و فرمول شیمیایی آن اسیدهای هیدرواكسی‌دوكوزانوئیك می‌باشد . دیواره بیرونی ضخیم‌تر از دیواره های جانبی است كه كوتیكول را بوجود می آورد . كوتیكول نقش محافظ فیزیكی را در برابر صدمات مكانیكی و نیز حملات قارچها و باكتریهای بیماریزا بازی میكند . بافت اپیدرم جلوی از دست رفتن بیش از اندازه آب را در اثر گرما می‌گیرد

 . سلولهای اپیدرمی منشاء روزنـــه‌ها ، انواع كركهای پوششی و ترشحی میباشند . عموماً سلولهای اپیدرمی در تك لپه‌ایها به موازات اندام گیاه قرار گرفته و در بازدانگان و دولپــه‌ایها دیواره آن پیچ و خم دار و یا چندضلعی است . گاهی غشای بیرونی زائده‌ای را به درون یاخته نفوذ میدهد كه روی آن كربنات كلسیم رسوب می‌كند به این تشكیلات بوجود آمده سیستولیت و به آن سلول لیتوسیس می‌گویند .

دیواره بیرونی می‌تواند از یك لایه موم تشكیل شده باشد ( مثل كلم و انواع نخلها ) و یا مثل دم اسب سیلیسی باشد و در برخی دیگر از یك لایه كربنات كلسیم پوشیده باشد . اپیدرم می‌تواند یك لایه و یا چند لایه باشد. كه در ریشه‌ها به آن ولامن و در ساقه هیپودرم نامیده میشود . به اپیدرم ریشه رزودرم گویند و اگر چوب پنبه‌ای شود بافت پریدرم را كه یكی از ساختارهای ثانویه گیاه است بوجود می‌آید ( دو لپه‌ایها و بازدانگان )