تبلیغات
..:: گروه کشاورزی ::..                - مشاهده سلولهای بشره پیاز

مشاهده سلولهای بشره پیاز

یك عدد پیاز را چهار قسمت كرده و یك فلس را از آن جدا میكنیم . قسمت درونی فلس را دو برش طولی به فاصله 5/0 میلیمتر با نوك اسكالپل ایجاد مینمائیم و سپس چند برش عرضی به فاصله 5/0 میلیمتر روی آن ایجاد میكنیم .

  قطعاتی با ابعاد 5/0 × 5/میلیمتر بوجود می آید كه با نوك پنس آن را از فلس پیاز جدا كرده و بر روی لام كه محتوی یك قطره آب مقطر میباشد قرار میدهیم و سپس یك عدد لامل بطور مورب روی آن رها میكنیم . حال به مشاهده و مطالعه نمونه تهیه شده در زیر میكروسكوپ نوری میپردازیم.

سیتوپلاسم دیواره سلولی هسته٭