تبلیغات
..:: گروه کشاورزی ::..                - میتوز ریشه پیاز

میتوز ریشه پیاز

گزارش کار آزمایشگاه ژنتیک

وسایل مورد نیاز  : میکروسکپ ، شیشه ساعت ، چراغ الکلی ، ریشه گیاهی (پیاز) ، HCL نرمال ، اتوکار من

مقدمه :

تقسیم میتوز اولین بار در سال 1979 توسط والتر فیلمینگ توضیح داده شد .این تقسیم خود از دو فرآیند :

1) میتوز            2) سیتوکینز تشکیل شده است.

 

تقسیم میتوز یک چرخه همراه با یک تقسیم  می باشد . این رابطه با سلول های یوکاریوتی چرخه ی سلولی از مراحل مختلفی تشکیل شده که عبارتند از : G1 (پیش سنتزی) , S (سنتز)  , G2 (پس سنتزی) ,  M(تقسیم)

این چرخه از ابتدای G1 شروع شده و تا انتهای M ادامه دارد و در انتهای M پدیده ی سیتوکینز روی می دهد به این لحاظ میتوز از دو فرآیند تشکیل شده است . در مرحله ی S کروموزوم ها همانند سازی می کنند.

فرآیند اول تقسیم میتوز که تقسیم میوز است و از 5 مرحله ی اینترفاز – پروفاز - متافاز – آنافاز و تلوفاز که به دو مرحله ی اینترفاز و میوز سیکل تقسیم یا سیکل سلولی گفته می شود و خود اینترفاز هم از 3 مرحله ی  G2 , S , G1 تشکیل شده است . تمامتی این مراحل را در آزمایشگاه مشاهده نمودیم.

 

برای مطالعه میتوز در ریشه پیاز از روش له کردن ( Squashing ) استفاده می کنیم که شرح مراحل آن به ترتیب زیر است :

1) پیاز را از انتها برای مدت چند روز در آب قرار دهید از انتها آن ریشه رشد خواهد کرد. وقتی طول ریشه به 2/5 – 5 سانتیمتر رسید، برای مطالعه میتوز مناسب می باشد. در این حالت سلولهای انتهای ریشه به طور فعالانه تقسیم می شوند.

2- 1/5 – 1 سانتی متر از ریشه را بریده و بلافاصله استفاده کنید و یا می توانید ریشه را به مدت 24 ساعت در محلول فیکساتیو ( 3 حجم اتانول خالص + 1 حجم اسداستیک 45%) قرار داده و بعد در الکل 70 درجه نگهداری نمایید.

3- برای مشاهده میتوز ابتدا بایستی ریشه کاملا نرم گردند. بدین منظور از HCL نرمال استفاده می گردد مقدار کمی اسید را در ریشه بریزید و 3- 4 میلی متر انتهای ریشه را در محلول فوق قرار داده در مدت چند قیقه ریشه ها نرم می گردند.

4- یک قطره اتکوکارمن روی لام تمیزی ریخته و ریشه را روی لام قرار دهید، می توانید با کمک نوک سوزن یا اسکالپل را به ریشه را به قطعات کوچکتری تقسیم نمایید.

5- روی لام، لامل قرار داده و با چراغ مطالعه کمی حرارت داده، مراقب باشید که زیاد حرارت نبیند. در صورت تغییر رنگ دو مرتبه استوکارمن اضافه و حرارت دهید.

6- لام را بین دو ورقه کاغذ خشک کن قرار داده و با نوک انگشت روی لامل در محل قرار گرفتن ریشه فشار دهید تا سلولها مسطح شده و از یکدیگر جدا گردند و بعد زیر میکروسکوپ ابتدا با درشت نمایی کمتر و سپس با درشت نمایی بیشتر مشاهده کنید.

نکته : در انتها ریشه کلاهک (حدود یک میلی متر) را جدا و دور بیاندازید