تبلیغات
..:: گروه کشاورزی ::..                - نمونه برداری

نمونه برداری

گزارش کار آزمایشگاه خاکشناسی

موضوع آزمایش : نمونه برداری

 

مهمترین بخش در خاکشناسی ، نمونه برداری است.

نمونه برداری ، آنالیز و تفسیر اقسام خاکشناسی است. تمام عولمل طبیعی از نظیر تپه ، رودخانه و ... از هر کدام جداگانه نمونه برداری می کنیم.

یکی از وسایل نمونه برداری اگر ( Auger ) ، دارای 3 گروه می باشد هر فاصله ی هر گره از یکدیگر 30 سانتی متر می باشد.

اگر آمانی ساده و اگر استوانه ای یا مخروطی است.

برای درختان از عمق 30 و 60 سانتی متری نمونه برداری می کنیم ولی برای گیاهان زراعی از عمق 20 تا 30 نمونه برداری بر میداریم.

روش های نمونه برداری :

1) مورب

2) زیگزاگی : با فواصل یکسان نمونه برداری می کنیم.

3) شطرنجی : با فواصل یکسان نمونه برداری میکنیم

4) نمونه برداری تصادفی : بیشتر برای زمین های کج و قناص مورد استفاده قرار می گیرد.

بهترین روش برای نمونه برداری روش زیگزاگی می باشد عمق نمونه برداری در مرتع و چراگهها 5 تا 10 سانتی متر است و تعداد نمونه برداری 35 تا 45 است.

بین 15 تا 25 نمونه در زمین ها ( نمونه فرعی )

نکات مهم در نمونه برداری :

1) خارو خاشاک در سطح خاکرا کنار می زنیم. (چون ممکن است در pH خاک یا در خاک تاثیر بگذارد )

2) در نمونه برداری از خاک نباید از زمینی نمونه برداری کنیم که کود به آن زمین داده باشند. قیل از کشت نمونه برداری میکنیم.

3) از حاشیه زمین یا رودخانه نمونه برداری نمی کنیم. از یک متر یا دو متری زمین نمونه برداری می کنیم.از پرچین یا دیوارها نمونه برداری نمی کنیم.

4) بهترین رطوبت ، زمانی است ک رطوبت در حد گاورو باشد ( FC) ظرفیت زراعی.