تبلیغات
..:: گروه کشاورزی ::..                - اندازه گیری وزن مخصوص حقیقی به روش پیکنومتری

اندازه گیری وزن مخصوص حقیقی به روش پیکنومتری

گزارش کار آزمایشگاه خاکشناسی

موضوع آزمایش  : اندازه گیری وزن مخصوص حقیقی به روش پیکنومتری

وسایل مورد نیاز : خاک نرم و خشک شده در آون یا خاک نرم – آب مقطر – ترازو – دسی کاتور – پیکنومتر (بالن ژوژه  در دار )

 

روش کار :

ابتدا پیکنو متر را پر از آب نموده و وزن می کنیم( P1) سپس 10 گرم از خاک نرم خشک شده در آون 105 درجه را وزن می کنیم  (P2) سپس مقداری از آب پیکنو متر را خالی کرده و 10 گرم خاک خشک را در داخل پیکنو متر می ریزیم.

پیکنومتر را چندین مرتبه به آرامی تکان داده سپس پیکنومتر را در داخل دسی کاتور قرار می دهیم و پمپ خلا را روشن می کنیم پس از خروج کامل حباب های هوا از داخل پیکنومتر آنها را از داخل دسی کاتور خارج نموده و مجددا تا خط نشانه با آب مقطر پر می کنیم مجددا پیکنومتر را وزن کرده و P3 می نامیم.

 

محاسبات :

P1 = 68 g                              P2 = 10 g                              P3 = 74.5 G

 

Vs = ( P1 + P2 ) – P3 = ( 68 + 10 ) – 75.5 = 3.5....