تبلیغات
..:: گروه کشاورزی ::..                - تعییین pH خاک به روش پتانسیومتری

تعییین pH خاک به روش پتانسیومتری

گزارش کار آزمایشگاه خاکشناسی

موضوع آزمایش : تعییین pH خاک به روش پتانسیومتری

وسایل مورد نیاز : گل اسباع ، آب مقطر ، پیست ، دستمال کاغذی ، pH متر

مقدمه :

اندازه گیری pH خاک: یکی از مهمترین خصوصیات شیمیایی خاک است که اهمیت آن مربوط به اسیدی یا قلیایی بودن محیط است محدودهpH بین 14- 0 متغیر است .7 حالت خنثی است و بالاتر از 7 قلیایی و پایین تر از 7 اسیدی به حساب می آید pH بیانگر میزان یا شدت بازی یا اسیدی بودن محیط های آبی می باشد. pHخاک نشان دهنده نوع کاتیون های جذب شده در سطح کلوئید ها نیز می باشد.برای اندازه گیریpH دو روش موجود است یکی مقایسه رنگ توسط برخی از معرف ها یا کاغذ تورنسل و دومی دستگاه pH متر است.

pH متر : وسیله ای است که دارای یک الکترود شیشه ای است که این الکترود به غلظت حساس است اساس دستگاهpH متر الکتروشیمیایی است این دستگاه در نوک الکترود که جنس آن از سیلیکات سدیم می باشد اگر غلظت هیدروزن در داخل و خارج الکترود یکسان نباشد این اختلاف را به صورت اختلاف پتانسیل به دستگاه گزارش می دهد و همچنین بر حسب pH نشان می دهدکه قبل از کار با دستگاه باید کالیبره (تنظیم) شود، در خاکهای اسیدی با تامپون های شماره 7-4 کالیبره می کنیم در صورتی که در خاکهای قلیایی با تامپون های 9-7 کالیبره می کنیم.

 

روش کار:

 

ابتدا حدود g100 خاک برداشته وگل اشباع تهیه می کنیم پس از تهیه گل اشباع آن را حدود 10-5 دقیقه به حال خود رها کرده ،پس از آن ابتدا به وسیله کاغذهای تورنسل یاpH متر،pHخاک را به صورت تقریبی بدست می آوریم سپس با قرار دادن الکترود pH متر ، در گل اشباع pHرا تعیین می کنیم.

 

محاسبات :

 

pH گل اشباع : 7.65

کلاس خاک : قلیایی ضعیف