تبلیغات
..:: گروه کشاورزی ::..                - سلولهای و كیسه های ترشحی

سلولهای و كیسه های ترشحی

در اثر ریختن مواد ترشحی در درون یك سلول ، سلول ترشحی و در درون چند سلول كه یك كیسه ترشحی بوجود می‌آید . زوائد مخملی روی گلبرگ رز كه اسانسهای معطر از خود ترشح می‌كنند و به پاپیل معروفند مثالی از سلولهای ترشحی است . پوست میوه مركبات كه دارای برجستگیهای زیاد میباشد مثالی از كیسه‌های ترشحی است .

مجاری و كانالهای ترشحی

مجاری و یا كانالهای ترشحی دارای دو منشاء می‌باشند یا در اثر جدا شدن سلولها و ایجاد فضا بوجود می‌آیند كه به آن شیزوژن می‌گویند و یا در اثر متلاشی شدن سلولها یك كانال یا مجرا ایجاد میشود كه به آن لیزوژن می‌گویند . شیزوژن را در برگ كاج سماق آمریكائی ، تیره مركبان با محتویات رزینی ، تیره جعفریان مشاهده میشود . حالت لیزوژن را میتوان در برگ لیمو و فلسهای جوانه زیرفون مشاهده كرد